Grupo Edebé
Home / Educación / Edebé Interactiva / Quadern digital interactiu


Creat per a l'exposicio a la classe i per al treball individualitzat per part dels alumnes, també permet el treball col·laboratiu.
Inclou totes les unitats didàctiques del curs. Cada unitat s'organitza en seqüències d'aprenentatge. La darrera seqüència de cada unitat és una síntesi amb avaluació i treball TIC.
LA PÀGINA INICIAL DE CADA SEQÜÈNCIA D'APRENENTATGE PRESENTA:
Recorda: desplega els continguts necessaris que activen els

coneixements previs.
Índex interactiu de tots els continguts de la seqüència.
Competèncias bàsiques: mostra com aquesta seqüència

d'aprenentatge orienta el treball cap a les competències

bàsiques.
PÀGINES DE DESENVOLUPAMENT DE CONTINGUTS:
Text inicial: breu exposició introductòria a la unitat.
Tècnica d'aprenentatge: és la clau per a promoure una actitud

activa.
Recursos multimèdia: descripció del contingut amb elements

audiovisuals i interactius de màxima qualitat i actualitat.
Activitat per a fomentar l'autoaprenentatge: totes les

accions i resultats queden registrats.
Navega a la xarxa: enllaços a webs d'interès per al treball

del contingut de la unitat.
FINAL DE LA SEQÜÈNCIA D'APRENENTATGE
Activitats d'avaluació:


- Permeten una valoració exhaustiva dels

  continguts treballats al llarg de la seqüència.
- Proposen diverses estratègies de resolució.

- Amb registre i valoració de tots els resultats
ESTRUCTURA D'UNA SEQÜÈNCIA DE SÍNTESI DE LA UNITAT
Noves propostes d'avaluació dels continguts de tota la unitat.
Treball col·laboratiu amb integració de les TIC a l'aula.
Activitats per a exercitar l'ús de les TIC en l'aprenentatge.
Tasques col·laboratives per a fomentar el treball en equip.